Fundacja Niech Żyją! bardzo poważnie podchodzi do kwestii ochrony podstawowych praw i wolności każdego człowieka i zawsze będzie stała na ich straży. Prawo do poszanowania prywatności jest jednym z takich praw i dlatego ochrona danych osobowych jest dla nas priorytetem. Przy przetwarzaniu danych osób, które zdecydowały się nam je powierzyć dokładamy najwyższej staranności, by odbywało się to zgodnie z prawem, rzetelnie i w sposób przejrzysty dla osoby, której dane dotyczą. Przetwarzamy tylko konkretne dane w wyraźnych, ważnych i prawnie uzasadnionych celach i w czasie, na który została wyrażona zgoda lub do czego zobowiązuje nas obowiązujące prawo.

 1. Państwa dane osobowe w Fundacji Niech Żyją! są przetwarzane na podstawie rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych RODO), tj. w oparciu o zgodę osoby, której dane dotyczą oraz ustawy z dnia 11 lipca 2014 r. o petycjach.
 2. Administratorem Państwa danych osobowych jest Fundacja Niech Żyją!, z siedzibą w Warszawie przy ul. Hawajskiej 5/9 KRS 0000836141;
 3. Wszelkie pytania dotyczące sposobu i zakresu przetwarzania Państwa danych osobowych w zakresie działania Fundacji Niech Żyja!, a także przysługujących Państwu uprawnień, mogą Państwo kierować do Fundacji Niech Żyją! za pomocą adresu [email protected];
 4. Administrator danych osobowych – Fundacja Niech Żyją! przetwarza Państwa dane osobowe na podstawie obowiązujących przepisów prawa, zawartych umów oraz na podstawie udzielonej zgody.
 5. Państwa dane osobowe przetwarzane są w celu:
  a) wypełnienia obowiązków prawnych ciążących na Fundacji Niech Żyją!;
  b) realizacji umów zawartych z Fundacją Niech Żyją! a w tym: w celu wystawiania faktur i w związku z realizacją przepisów wynikających z prawa podatkowego przetwarzane następujące dane: imię, nazwisko, adres e-mail, firma, NIP, REGON, telefon, miasto, kraj natomiast w przypadku podpisania umów o pracę, umów zlecenie lub umów o dzieło przetwarzamy następujące dane: imię, nazwisko, imiona rodziców, PESEL, NIP, adres zamieszkania, adres e-mail, nr telefonu ;
  c) w pozostałych przypadkach Państwa dane osobowe przetwarzane są wyłącznie na podstawie wcześniej udzielonej zgody w zakresie i celu określonym w treści zgody, w szczególności:
  – przy przyjęciu zgłoszenia na wolontariat przetwarzane są następujące dane: imię, nazwisko, płeć, adres, adres e-mail, nr telefonu;
  – w celu zebrania podpisów pod petycjami (art. 6 ust. 1 lit. c RODO) przetwarzamy następujące dane: imię, nazwisko, adres e-mail, przy czym brak zgody na przetwarzanie danych osobowych uniemożliwia ich podpisanie, dane osobowe będą przetwarzane przez Administratora tak długo jak będą zbierane podpisy pod petycją, do momentu jej przekazania adresatowi (Administrator zamierza przekazywać dane do adresatów petycji, zgodnie z przepisami prawa).
  – otrzymywanie newslettera wiąże się z koniecznością przetwarzania następujących danych: imię, nazwisko i adres e-mail;
  -przekazanie darowizny online wymaga podania imienia, nazwiska, adresu, adresu e-mail oraz ewentualnych danych wymaganych przez wybranego pośrednika płatności lub numeru konta — bez tego nie jesteśmy w stanie zapewnić możliwości przekazania darowizny za pośrednictwem naszej strony internetowej.
 6. W związku z przetwarzaniem danych w celach o których mowa w pkt 5 odbiorcami Państwa danych osobowych mogą być:
  organy władzy publicznej oraz podmioty wykonujące zadania publiczne lub działające na zlecenie organów władzy publicznej, w zakresie i w celach, które wynikają z przepisów powszechnie obowiązującego prawa.
 7. Państwa dane osobowe będą przechowywane przez okres niezbędny do realizacji celów określonych w pkt 5, a po tym czasie przez okres oraz w zakresie wymaganym przez przepisy powszechnie obowiązującego prawa.
 8. W związku z przetwarzaniem Państwa danych osobowych przysługują Państwu następujące uprawnienia: prawo do żądania od administratora dostępu do danych osobowych, ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania oraz o prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania, a także prawo do przenoszenia danych.
 9. W przypadku gdy przetwarzanie danych osobowych odbywa się na podstawie zgody osoby na przetwarzanie danych osobowych (art. 6 ust. 1 lit a RODO), przysługuje Państwu prawo do cofnięcia tej zgody w dowolnym momencie. Cofnięcie to nie ma wpływu na zgodność przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej cofnięciem, z obowiązującym prawem.
 10. Na działania Fundacji Niech Żyją! w zakresie niezgodnego z prawem lub wyrażoną zgodą przetwarzania Państwa danych osobowych, przysługuje Państwu prawo wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych.
 11. W sytuacji, gdy przetwarzanie danych osobowych odbywa się na podstawie zgody osoby, której dane dotyczą, podanie przez Państwa danych osobowych Administratorowi ma charakter dobrowolny.
 12. Podanie przez Państwa danych osobowych jest obowiązkowe, w sytuacji gdy przesłankę przetwarzania danych osobowych stanowi przepis prawa lub zawarta między stronami umowa (pkt 5 a i b niniejszej Polityki prywatności).
 13. Państwa dane nie są przetwarzane w sposób zautomatyzowany i nie będą profilowane.
 14. Dane osobowe nie pochodzą od stron trzecich.
 15. Administrator nie zamierza przekazywać danych do państwa trzeciego lub organizacji międzynarodowej.