Już 3843 osób podpisało naszą petycję!

Do Pana Jakuba Chełstowskiego
Marszałka Województwa Śląskiego

Szanowny Panie Marszałku,

Apeluję o skrócenie okresu polowań na łowne gatunki ptaków (krzyżówkę, cyraneczkę, głowienkę, czernicę, łyskę, gęgawę, gęś zbożową/tundrową oraz gęś białoczelną) w obszarach Natura 2000 Dolina Górnej Wisły, Dolina Dolnej Soły, Stawy w Brzeszczach, Stawy Wielikąt i Las Tworkowski oraz na pozostałych obszarach województwa śląskiego wymienionych we wniosku Regionalnego Dyrektora Ochrony Środowiska w Katowicach do Urzędu Marszałkowskiego Województwa Śląskiego.

Polowania mają zdecydowanie negatywny wpływ na ptaki, zwłaszcza jeśli rozpoczynają się przed faktycznym końcem sezonu lęgowego. Powodują płoszenie zarówno ptaków chronionych jak i łownych. Jest to szczególnie niebezpieczne w okresie, w którym ptaki wodne wodzą młode. Płoszenie w tym czasie może skutkować śmiercią młodych osobników. Działania te są sprzeczne z listą zakazów dotyczącą gatunków chronionych wymienionych w Ustawie z dnia 16 kwietnia 2004 r. o ochronie przyrody i Rozporządzeniu z dnia 16 grudnia 2016 r. w sprawie ochrony gatunkowej zwierząt. Dodatkowo należy zaznaczyć, że polowania w okresie lęgowym są sprzeczne z art. 5 Dyrektywy Parlamentu Europejskiego i Rady 2009/147/WE z dnia 30 listopada 2009 r. w sprawie ochrony dzikiego ptactwa (potocznie zwanej Dyrektywą Ptasią) zakazującym umyślnego płoszenia ptaków, szczególnie w okresie lęgowym, jeśli może to zaszkodzić ich ochronie. Dodatkowo art. 7 ust. 4 Dyrektywy zakazuje polowań w okresie wychowu młodych, w czasie trwania poszczególnych faz reprodukcji oraz w okresie powrotu do miejsc lęgowych.

Ze względu na podobieństwo gatunków łownych do gatunków chronionych, jak i specyfikę polowania – strzelanie do ptaków w locie, często w wielogatunkowych stadach i używanie amunicji, która w powietrzu tworzy chmurę śrutu - w trakcie polowań zabijane lub ranione są także gatunki ptaków objęte ochroną gatunkową.

Obszary Specjalnej Ochrony Ptaków Natura 2000 zostały powołane do ochrony gatunków zagrożonych nie tylko w skali naszego kraju, ale także w całej Unii Europejskiej, tak aby kompleksowo chronić populacje ptaków. Niektóre obszary Natura 2000, powstały dla ochrony gatunków będących na liście ptaków łownych, jak na przykład głowienka i czernica. Pierwszy z gatunków został uznany za narażony na wyginięcie zarówno w skali świata, jak i w skali Polski, a kolejny za bliski zagrożenia wyginięciem w kraju. Zabijanie tych gatunków, szczególnie w okresie, kiedy ptaki wodzą jeszcze nielotne młode, jest nieetyczne i zagraża stabilności ich populacji, a w długofalowej perspektywie może doprowadzić do ich wymarcia na terenie naszego kraju.

Ograniczenie polowań na ptaki (czy wręcz całkowity zakaz polowań) ma obecnie olbrzymie poparcie społeczne. Poza, dostrzeganym nie tylko przez naukowców i przyrodników, negatywnym wpływem na ptaki, powodują one utrudnienia i ograniczenia w dostępności do wielu miejsc atrakcyjnych turystycznie oraz pełniących funkcje rekreacyjne. W dzisiejszych czasach polowania na ptaki, przy braku jakichkolwiek przesłanek przyrodniczych i ekonomicznych przemawiających za ograniczaniem liczebności ptaków, jest bez wątpienia trudne do merytorycznego uzasadnienia i nieakceptowane przez znaczną część społeczeństwa. Jednym z istotnych kroków reformujących polskie łowiectwo powinno być właśnie dostosowanie terminów polowań na ptaki do biologii i ekologii poszczególnych gatunków. Ponadto Polska, podobnie jak i inne kraje należące do Unii Europejskiej, zobowiązana jest nie tylko do zagwarantowania formalnej zgodności prawa krajowego i wspólnotowego, ale także do rzeczywistego zapewnienia zgodności praktyki łowieckiej z postanowieniami Dyrektywy Ptasiej.

Mój głos w tej sprawie jest zgodny z głosem poparcia wyrażonym przez ponad 170 znamienitych naukowców i ornitologów, jak również ponad 40 organizacji zajmujących się ochroną ptaków i przyrody w Polsce.

LIST OTWARTY PODPISALI:

Organizacje pozarządowe

Centrum Dziedzictwa Przyrody Górnego Śląska • ul. Graniczna 29, 40-017 Katowice
Dolnośląski Ruch Ochrony Przyrody • Chocimska 10 lok. 7, 51-200 Wrocław
Stowarzyszenie Ekologiczna EKO-UNIA • ul. Białoskórnicza 26, 50-134 Wrocław
Fundacja Aquila • Oliwkowa 22, Chrząstawa Wielka, 55-003 Czernica
Fundacja Ekologiczna „Zielona Akcja" • al. Orła Białego 2, 59-220 Legnica
Fundacja Fota4climate • ul. Topolowa 8/12, 96-500 Sochaczew
Fundacja Dziedzictwo Przyrodnicze • ul. Królewska 65A/1, 30-081 Kraków
Fundacja Dzika Polska • Teremiski 12, 17-230 Białowieża
Fundacja EkoRozwoju • św. Wincentego 25 A, C, 50-252 Wrocław
Fundacja Międzynarodowy Ruch Na Rzecz Zwierząt Viva! • ul. Kawęczyńska 16 lok 39, 03-772 Warszawa
Fundacja Niech Żyją! • ul. Hawajska 5/9, 02-776 Warszawa
Fundacja Psubraty • Lisy 19, 19-520 Banie Mazurskie
Fundacja Szklane Pułapki • ul. Murarska 25/27/6, 54-135 Wrocław
Górnośląskie Koło Ornitologiczne • pl. Jana III Sobieskiego 2, 41-902 Bytom
Fundacja Noga w Łapę • ul. Hawajska 5/9, 02-776 Warszawa
Instytut Ochrony Przyrody Polskiej Akademii Nauk • al. Adama Mickiewicza 33, 31-120 Kraków
Instytut Systematyki i Ewolucji Zwierząt Polskiej Akademii Nauk • ul. Sławkowska 17, 31-016 Kraków
Klub Gaja • ul. Wyzwolenia 40, 43-365 Wilkowice
KULING • Al. Jana Pawła 23b/2, 80-462 Gdańsk
Lubelskie Towarzystwo Ornitologiczne • Akademicka 13, 20-033 Lublin
Mazowiecko-Świętokrzyskie Towarzystwo Ornitologiczne • ul. Radomska 7, 26-670 Pionki
Małopolskie Towarzystwo Ornitologiczne • Skrytka pocztowa 22, 30-309 Kraków 11
Muzeum i Instytut Zoologii Polskiej Akademii Nauk • ul. Wilcza 64, 00-679 Warszawa
Nauka dla Przyrody • www.naukadlaprzyrody.pl
Ogólnopolskie Towarzystwo Ochrony Ptaków • ul. Odrowąża 24, 05-270 Marki k. Warszawy
Opolskie Towarzystwo Przyrodnicze • ul. ks. B. Domańskiego 69h/6, 45-819 Opole
Polski Komitet Krajowy IUCN • ul. Stolarska 7/3, 60-788 Poznań, Polska
Polskie Towarzystwo Ochrony Ptaków • ul. Ciepła 17, 15-471 Białystok
Polskie Towarzystwo Ochrony Przyrody „Salamandra” • ul. Stolarska 7/3, 60-788 Poznań
Stowarzyszenie Inicjatyw Społecznych EFFATA • ul. W. Witosa 26/5, 64 – 920, Piła
Stowarzyszenie Jestem na pTAK • ul. Dolistowska 21, 19-110 Goniądz
Stowarzyszenie Społeczno-Przyrodnicze MOST • ul. Wojska Polskiego 52, 25-389 Kielce
Stowarzyszenie na rzecz Ochrony Krajobrazu Śródpolnego "Życie na Pola!" • Snowidowo 11, 62-065 Grodzisk Wielkopolski.
Stowarzyszenie Ochrony Sów • ul. Sobkowiaka 30B/4, 65-119 Zielona Góra
Stowarzyszenie Stołeczne Towarzystwo Ochrony Ptaków • ul. Czeska 15A/5, 03-902 Warszawa
Sudeckie Towarzystwo Przyrodnicze • Bukówka 36, 58-420 Lubawka
Śląskie Towarzystwo Ornitologiczne • Sienkiewicza 21, 50-335 Wrocław
Towarzystwo Badań i Ochrony Przyrody • ul. Sienkiewicza 68, 25-501 Kielce
Towarzystwo Herpetologiczne NATRIX • Opolska 41/1, 52-010 Wrocław
Towarzystwo na rzecz Ziemi • ul. Leszczyńskiej 7, 32-600 Oświęcim
Towarzystwo Przyrodnicze ALAUDA • ul. Popiela 3/36, 87-100 Toruń
Towarzystwo Przyrodnicze Dubelt • Juszkowy Gród 17, 16-050 Michałowo
Zamojskie Towarzystwo Przyrodnicze • Oboźna 19 lok. 8, 22-400 Zamość


Pozostali sygnatariusze listu - naukowcy, ornitolodzy i przyrodnicy

dr Martyna Paczuska-Adamczyk • Stowarzyszenie Ochrony Sów
dr Anna Aftyka • Lubelskie Towarzystwo Ornitologiczne
dr Aneta Arct • Instytut Systematyki i Ewolucji Zwierząt Polskiej Akademii Nauk
Julia Barczyk • Zakład Ekologii Behawioralnej, Uniwersytet Wrocławski
Łukasz Berlik • ornitolog, prezes Opolskiego Towarzystwa Przyrodniczego
dr Jacek Betleja • Dział Przyrody Muzeum Górnośląskiego w Bytomiu, Górnośląskie Koło Ornitologiczne
Szymon Beuch • Pracownia Badań Ornitologicznych, Muzeum i Instytut Zoologii Polskiej Akademii Nauk
dr Wojciech Bielański • Instytut Ochrony Przyrody Polskiej Akademii Nauk
Bogumiła Błaszkowska• Ogólnopolskie Towarzystwo Ochrony Ptaków
Rafał Bobrek • Ogólnopolskie Towarzystwo Ochrony Ptaków
dr Marcin Bocheński • Katedra Ochrony Przyrody, Instytut Nauk Biologicznych, Uniwersytet Zielonogórski
Agata Brzezińska • Prezeska Fundacji Aquila, wiceprezeska Fundacji Fota4Climate
prof. dr hab. Zbigniew M. Bocheński • Instytut Systematyki i Ewolucji Zwierząt Polskiej Akademii Nauk
dr Szymon Bzoma • ornitolog, prezes zarządu, KULING
dr Piotr Cempulik • Kustosz Dyplomowany w Dziale Przyrody Muzeum Górnośląskiego w Bytomiu, członek Górnośląskiego Koła Ornitologicznego i Polskiego Towarzystwa Przyjaciół Przyrody "pro Natura"
Tomasz Chodkiewicz • ornitolog, Prezes Zarządu Ogólnopolskiego Towarzystwa Ochrony Ptaków, Muzeum
i Instytut Zoologii Polskiej Akademii Nauk
dr Marta Cholewa • Pracownia Biologii Lasu, Uniwersytet Wrocławski
dr hab. Przemysław Chylarecki • Muzeum i Instytut Zoologii Polskiej Akademii Nauk
Wojciech Cichy • ornitolog
Szymon Cios • Stowarzyszenie Ochrony Sów
Tomasz Cofta • Komisja Faunistyczna Sekcji Ornitologicznej Polskiego Towarzystwa Zoologicznego
dr Paweł Czechowski • Wydział Nauk Biologicznych, Uniwersytet Zielonogórski
prof. dr hab. Andrzej Czylok • emerytowany prof. Uniwersytetu Śląskiego
dr Beata Czyż • Zakład Ekologii Behawioralnej, Uniwersytet Wrocławski
Anna Dławichowska • Stowarzyszenie Ochrony Sów
Igor Długosz • ornitolog
Marta Długosz • ornitolog
Alicja Dubicka • Stowarzyszenie Ochrony Sów
dr Anna Dubiec • Muzeum i Instytut Zoologii Polskiej Akademii Nauk
prof. dr hab. Andrzej Dyrcz • Uniwersytet Wrocławski
Marta Dzyr • Ptasi Patrol Fundacji Noga w Łapę
Adam Flis • Instytut Ochrony Przyrody Polskiej Akademii Nauk
dr Michał Goc • Katedra Ekologii i Zoologii Kręgowców, Uniwersytet Gdański
prof. dr hab. Artur Goławski • Instytut Nauk Biologicznych, Uniwersytet Przyrodniczo-Humanistyczny w Siedlcach
Agnieszka Gołębiowska • Ptasi Patrol Fundacji Noga w Łapę, Fundacja Szklane Pułapki
dr Iwona Gottfried • Uniwersytet Wrocławski, Zakład Ekologii Behawioralnej
Tomasz Grochowski • ornitolog, członek Górnośląskiego Koła Ornitologicznego
Grzegorz Grygoruk • członek Zarządu Towarzystwa Przyrodniczego Dubelt
dr Emilia Grzędzicka • Instytut Systematyki i Ewolucji Zwierząt Polskiej Akademii Nauk
dr hab. Grzegorz Grzywaczewski • Katedra Zoologii, Uniwersytet Przyrodniczy w Lublinie
Przemysław Gumułka • Fundacja Psubraty, prezes zarządu
Wojciech Guzik • ornitolog
dr hab. Robert Gwiazda • prof. IOP PAN, Instytut Ochrony Przyrody Polskiej Akademii Nauk
Radosław Gwóźdź • wiceprezes Górnośląskiego Koła Ornitologicznego
dr hab. Konrad Hałupka • Zakład Ekologii Behawioralnej, Uniwersytet Wrocławski
dr hab. Lucyna Hałupka • Stacja Ornitologiczna w Rudzie Milickiej, Uniwersytet Wrocławski
dr Grzegorz Hebda • Instytut Biologii, Uniwersytet Opolski
Robert Hybsz • Stowarzyszenie Ochrony Sów
dr hab. inż. Piotr Indykiewicz • prof. PBS, Politechnika Bydgoska im. J. i J. Śniadeckich
Jadwiga Jagiełko • Stowarzyszenie Ochrony Sów
Adam Janczyszyn • ornitolog, członek zarządu KULING
dr hab. Tomasz Janiszewski • Katedra Badania Różnorodności Biologicznej, Dydaktyki i Bioedukacji, Uniwersytet Łódzki
dr hab. Łukasz Jankowiak • Katedra Zoologii Kręgowców i Antropologii, Uniwersytet Szczeciński
Michał Jankowski • ornitolog
Mariusz Janowski • ornitolog
Grażyna Jaszewska • Stowarzyszenie Ochrony Sów
Tomasz Jonderko • Stowarzyszenie Ochrony Sów
dr hab. Łukasz Kajtoch • Instytut Systematyki i Ewolucji Zwierząt Polskiej Akademii Nauk
Zbigniew Kajzer • ornitolog, Zachodniopomorskie Towarzystwo Przyrodnicze
dr Adam Kaliński • Katedra Zoologii Doświadczalnej i Biologii Ewolucyjnej, Uniwersytet Łódzki
dr Maciej Kamiński • Katedra Badania Różnorodności Biologicznej, Dydaktyki i Bioedukacji, Wydział Biologii i Ochrony Środowiska, Uniwersytet Łódzki
Edyta Kapowicz • Prezes Zarządu Polskiego Towarzystwa Ochrony Ptaków
Marcin Karetta • ornitolog, Górnośląskie Koło Ornitologiczne
Oliwia Karpińska • Instytut Nauk Biologicznych, Uniwersytet Przyrodniczo Humanistyczny w Siedlcach
dr Justyna Kierat • Nauka dla Przyrody
Dawid Kilon • ornitolog, rysownik, popularyzator wiedzy
dr hab. Janusz Kloskowski • prof. UPP, Katedra Zoologii, Uniwersytet Przyrodniczy w Poznaniu
Piotr Klub • specjalista d.s. ochrony przyrody Fundacja Dziedzictwo Przyrodnicze
dr inż. Tomasz Knioła • Klub Przyrodników Koło Poznańskie
Tomasz Kobylas • Prezes Zamojskiego Towarzystwa Przyrodniczego
Patryk Kokociński • ornitolog
Katarzyna Komarowska • ornitolog
Michał Korniluk • Muzeum i Instytut Zoologii Polskiej Akademii Nauk
Aleksander Kos • Stowarzyszenie Ochrony Sów
Andrzej Kośmicki • ornitolog, członek zarządu KULING
Dorota Kotowska • Instytut Ochrony Przyrody Polskiej Akademii Nauk
Maciej Kowalski • ornitolog
dr Jarosław Krogulec • Ogólnopolskie Towarzystwo Ochrony Ptaków
Wiesław Król • Instytut Ochrony Przyrody Polskiej Akademii Nauk
Dominik Krupiński • Prezes Zarządu, Towarzystwo Przyrodnicze „Bocian”
dr hab. Lechosław Kuczyński • prof. UAM, Pracownia Ekologii Populacyjnej, Uniwersytet im. Adama Mickiewicza w Poznaniu
dr Przemysław Kurek • Zakład Ekologii Roślin i Ochrony Środowiska, Uniwersytet im. Adama Mickiewicza
w Poznaniu
Krzysztof Kus • Stowarzyszenie Ochrony Sów
Bartłomiej Kusal • ornitolog, Instytut Systematyki i Ewolucji Zwierząt Polskiej Akademii Nauk
Katarzyna Kusal • ornitolog
dr Mateusz Ledwoń • Instytut Systematyki i Ewolucji Zwierząt Polskiej Akademii Nauk
Agata Jirak-Leszczyńska • ornitolog
Michał Leszczyński • ornitolog
Jan Lontkowski • Muzeum Przyrodnicze, Uniwersytet Wrocławski
Łukasz Ławicki • ornitolog, redaktor pism ornitologicznych
Łukasz Ławrysz • licencjonowany przewodnik po Białowieskim Parku Narodowym
Aleksandra Łobacz • Stowarzyszenie Ochrony Sów
dr Katarzyna Łosak • Zakład Ekologii Behawioralnej, Uniwersytet im. Adama Mickiewicza w Poznaniu
Stanisław Łubieński • pisarz, przyrodnik
Michał Malawski • Stowarzyszenie Ochrony Sów
Paweł Malczyk • ornitolog, członek zwyczajny Komisji Faunistyczej Sekcji Ornitologicznej Polskiego Towarzystwa Zoologicznego
dr Dominik Marchowski • Stacja Ornitologiczna, Muzeum i Instytut Zoologii Polskiej Akademii Nauk
Martyna Markiewicz • przewodnicząca Naukowego Koła Ornitologicznego Studentów Uniwersytetu Gdańskiego
Renata Markowska • Ptasi Patrol fundacji Noga w Łapę
dr Rafał Martyka • Instytut Ochrony Przyrody Polskiej Akademii Nauk
Tomasz Maszkało • Stowarzyszenie Ochrony Sów
dr hab. Tomasz Mazgajski • Dyrektor Muzeum i Instytutu Zoologii Polskiej Akademii Nauk
dr Marta Maziarz • Muzeum i Instytut Zoologii Polskiej Akademii Nauk
prof. dr hab. Włodzimierz Meissner • Katedra Ekologii i Zoologii Kręgowców Uniwersytet Gdański
Wojciech Miczajka • Śląskie Towarzystwo Ornitologiczne
dr Romuald Mikusek • Park Narodowy Gór Stołowych
dr hab. Piotr Minias • prof. UŁ, Katedra Badania Różnorodności Biologicznej, Dydaktyki i Bioedukacji, Uniwersytet Łódzki
dr inż. Mariusz Miotke • Ogólnopolskie Towarzystwo Ochrony Ptaków
Łukasz Misiuna • Stowarzyszenie Ochrony Sów, Stowarzyszenie Społeczno-Przyrodnicze MOST
prof. dr hab. Cezary Mitrus • Instytut Biologii Środowiskowej, Uniwersytet Przyrodniczy we Wrocławiu
Tomasz Mokwa • Kierownik Krajowej Centrali Obrączkowania Ptaków, Krajowa Centrala Obrączkowania Ptaków, Stacja Ornitologiczna MiIZ PAN
Oliwier Myka • ornitolog, Towarzystwo Przyrodnicze Dubelt
dr Magdalena Zagalska-Neubauer • Zakład Ekologii Behawioralnej, Uniwersytet Wrocławski
dr Grzegorz Neubauer • Pracownia Biologii Lasu, Wydział Nauk Biologicznych, Uniwersytet Wrocławski
Dawid Niedbała • Stowarzyszenie Ochrony Sów
Sławomir Niedźwiecki • Stowarzyszenie Ochrony Sów
Karol Niemiec • Stowarzyszenie Ochrony Sów
dr Marek Nieoczym • Uniwersytet Przyrodniczy w Lublinie
dr inż. Witold Nocoń • Politechnika Śląska
Magdalena Nowakowska • Stacja Ornitologiczna, Muzeum i Instytut Zoologii Polskiej Akademii Nauk
dr hab. Jacek J. Nowakowski • prof. UWM, Katedra Ekologii i Ochrony Środowiska, Uniwersytet Warmińsko-Mazurski w Olsztynie
dr inż. Jarosław K. Nowakowski • Stacja Badania Wędrówek Ptaków, Wydział Biologii, Uniwersytet Gdański / Fundacja Akcja Bałtycka
Przemysław Obłoza • Stowarzyszenie Ochrony Sów
Wojciech Okliński • Stowarzyszenie Ochrony Sów
Beata Orłowska • Stacja Ornitologiczna w Rudzie Milickiej, Uniwersytet Wrocławski
dr hab. Grzegorz Orłowski • Kierownik Zakładu Agroekologii i Bioindykacji Instytut Środowiska Rolniczego
i Leśnego Polskiej Akademii Nauk
Damian Ostrowski • Stowarzyszenie Ochrony Sów
Łukasz Piechnik • Instytut Botaniki im. Władysława Szafera Polskiej Akademii Nauk
Krzysztof Plewa • Stowarzyszenie Ochrony Sów
dr hab. Marcin Polak • prof. UMCS, Katedra Zoologii i Ochrony Przyrody Uniwersytet Marii Curie-Skłodowskiej
w Lublinie
dr Michał Polakowski • Katedra Ekologii i Antropologii, Instytut Biologii, Uniwersytet Szczeciński
Michał Przystański • OrniCon Biuro Ekspertyz Środowiskowych
Paweł Pstrokoński • ornitolog, popularyzator wiedzy przyrodniczej, działacz na rzecz ochrony przyrody w miastach, pisarz
dr Magdalena Herdegen-Radwan • Uniwersytet im. Adama Mickiewicza w Poznaniu
dr hab. Magdalena Remisiewicz • Kierownik Stacji Badania Wędrówek Ptaków, Wydział Biologii, Uniwersytet Gdański / Fundacja Akcja Bałtycka
dr Zuzanna M. Rosin • Zakład Biologii i Ekologii Ptaków,, Uniwersytet im. Adama Mickiewicza w Poznaniu
dr hab. Patryk Rowiński • prof. SGGW, Samodzielny Zakład Zoologii Leśnej i Łowiectwa, Instytut Nauk Leśnych Szkoła Główna Gospodarstwa Wiejskiego
Sławek Rubacha • ornitolog, Stowarzyszenie Ochrony Sów
Piotr Rydzkowski • ornitolog, KULING
Piotr Rymarowicz • Prezes Towarzystwa na Rzecz Ziemi
Dorota Sawicka • Stowarzyszenie Ochrony Sów
Arkadiusz Sikora • Stacja Ornitologiczna, Muzeum i Instytutu Zoologii Polskiej Akademii Nauk
Karolina Skorb • Dział Przyrody Muzeum Górnośląskiego, Górnośląskie Koło Ornitologiczne
Justyna Soska • Stowarzyszenie Ochrony Sów
Krzysztof Stasiak • Ogólnopolskie Towarzystwo Ochrony Ptaków
prof. dr hab. Tadeusz Stawarczyk • Muzeum Przyrodnicze, Uniwersytet Wrocławski
Krzysztof Stępniewski • Stacja Badania Wędrówek Ptaków, Wydział Biologii, Uniwersytet Gdański / Fundacja Akcja Bałtycka
Katarzyna Stępniewska • Pracownia Ornitologii, Katedra Ekologii i Zoologii Kręgowców, Wydział Biologii, Uniwersytet Gdański / Grupa Badawcza Ptaków Wodnych KULING
Jarosław Synowiecki • Stowarzyszenie Ochrony Sów
dr Hanna Sztwiertnia • ornitolog, prezeska Śląskiego Towarzystwa Ornitologicznego
Justyna Szulc • Stacja Badania Wędrówek Ptaków, Wydział Biologii, Uniwersytet Gdański
Marta Szurlej • Instytut Biologii Ssaków Polskiej Akademii Nauk, Stowarzyszenie Ochrony Sów
dr Paweł Szymański • Zakład Ekologii Behawioralnej, Instytut Biologii Środowiska, Uniwersytet im. Adama Mickiewicza w Poznaniu
Piotr Świętochowski • Towarzystwo Przyrodnicze Dubelt
Dariusz Świtała ornitolog • LARK Dariusz Świtała
Marta Świtała • ornitolog, członek Regionalnej Rady Ochrony Przyrody Województwa Śląskiego
Jacek Tabor • ornitolog, Prezes Mazowiecko-Świętokrzyskiego Towarzystwa Ornitologicznego
dr Marcin Tobółka • Katedra Zoologii, Uniwersytet Przyrodniczy w Poznaniu
Helena Trzeciak • ornitolog, członek stowarzyszenia KULING
dr Andrzej Tyc • Wydział Nauk Przyrodniczych, Uniwersytet Śląski
Michał Wawirowicz • Stowarzyszenie Ochrony Sów
dr Jarosław Wawrzyniak • Katedra Zoologii Doświadczalnej i Biologii Ewolucyjnej, Uniwersytet Łódzki
dr inż. Damian Wiehle • ornitolog, członek rady Małopolskie Towarzystwo Ornitologiczne, Śląskiego Towarzystwa Ornitologicznego
Marcin Wierzbicki • Stowarzyszenie Ochrony Sów
dr hab. Jarosław Wiącek • Katedra Zoologii i Ochrony Przyrody, Instytut Nauk Biologicznych, Uniwersytet Marii Curie-Skłodowskiej w Lublinie, Prezes Zarządu Polskiego Towarzystwa Zoologów
dr Tomasz Wilk • Ogólnopolskie Towarzystwo Ochrony Ptaków
dr hab. Elżbieta Wilk-Woźniak • prof. IOP PAN, Dyrektor Instytutu Ochrony Przyrody Polskiej Akademii Nauk
prof. dr hab. Aleksander Winiecki • Wydział Biologii, Uniwersytet im. Adama Mickiewicza w Poznaniu
Marta Witkowska • Katedra Ekologii i Zoologii Kręgowców, Wydział Biologii, Uniwersytet Gdański
dr hab. Radosław Włodarczyk • Wydział Biologii i Ochrony Środowiska, Uniwersytet Łódzki
dr Bartłomiej Woźniak • Samodzielny Zakład Zoologii Leśnej i Łowiectwa, Instytut Nauk Leśnych, Szkoła Główna Gospodarstwa Wiejskiego w Warszawie
dr hab. inż. Andrzej Wuczyński • prof. IOP, Instytut Ochrony Przyrody Polskiej Akademii Nauk
Przemysław Wylegała • ornitolog, Polskie Towarzystwo Ochrony Przyrody „Salamandra”, Ogólnopolskie Towarzystwo Ochrony Ptaków
Aneta Zapart • Stowarzyszenie Ochrony Sów
Michał Zawadzki • ornitolog, Birding Poland
Kamil Zięba • Śląskie Towarzystwo Ornitologiczne
Adam Zbyryt • biolog, popularyzator nauki, dziennikarz radiowy
Tomasz Zdrojewski • Fundacja i koalicja Niech Żyją!

NEWSLETTER
Zapisz się, aby być na bieżąco z wszystkimi wiadomościami. Gwarantujemy, że dane zostaną wykorzystane tylko w tym celu (polityka prywatności)

NIE ZAPOMNIJ!

Czy podpisałeś/-aś już naszą petycję o moratorium
na zabijanie dzikich ptaków w Polsce?
PODPISZ PETYCJĘ
close-link
Click Me